در کنار هم برای اعتلای صنعت و دانشگاه

بهینه سازی چیدمان مزارع بادی فراساحلی
طراحی نیروگاه خورشیدی شناور
طراحی و ساخت ربات بازرسی بدنه کشتی